Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

 


 

Nazwa Projektu:

Realizacja Projektu badawczo-rozwojowego przez firmę ACaRS Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacji technologicznej.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii i uruchomienie na jej podstawie świadczenia nowych w stosunku do dotychczas świadczonych na terytorium RP produktów / usług.

 

Planowane efekty:

Opracowane przez zakład innowacje produktowe i procesowe zapewnią firmom z sektora metalowego usprawnienie oraz optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zwiększenie automatyzacji procesów wytwórczych, tak aby mogły funkcjonować wydajniej, efektywniej i szybciej.

 

Wartość Projektu:

1 089 535,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

780 183,35 zł

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe, Zakres: Projekty z regionów słabiej rozwiniętych oraz projekty z regionów lepiej rozwiniętych

 


 

Nazwa Projektu:

Zastosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych w procesie produkcji kombinezonów roboczych.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie procesu produkcji spersonalizowanego kombinezonu ochronnego (specjalistycznego kombinezonu roboczego) z wykorzystaniem cyfrowej obróbki materiału za pomocą ramion robotycznych. Uzyskany produkt będzie integrować nowoczesne rozwiązania z dziedziny elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

 

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będzie prototyp kombinezonu roboczego, udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów.
Dzięki realizacji projektu wdrożone zostaną następujące innowacje:
Innowacja produktowa: wielorazowy kombinezon roboczy – do prac na wysokości, chroniących przed zimnem, deszczem i wiatrem.
Innowacja procesowa: automatyczna obróbka materiału wykorzystująca ramiona robotyczne.
Innowacja nietechnologiczna: wyrób spersonalizowany pod kątem rozmiaru oraz akcesoriów.

Projekt realizowany w partnerstwie z PSA Małachowski, 43-426 Dębowiec, ul. Skoczowska 49

Wartość projektu:

ogółem: 6 360 285,29 zł

 

Wartość projektu:

ACaRS sp. z o.o.: 2 788 588,29 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich :

ogółem: 4 946 501,95 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich :

ACaRS sp. z o.o.: 2 201 534,25 zł